Mv5bmtk2ntqzmzqymv5bml5banbnxkftztcwodc1njqxoa  . v1. sy317 cr4 0 214 317