Mv5bmta2odcwmtgxmdveqtjeqwpwz15bbwu3mduwnjy3ntg . v1. sy317 cr1 0 214 317