#Bryan Leung as Huo En Di (Yuan Jia's father) (Actor)