Mv5bmtywmdg3mdcxml5bml5banbnxkftztgwmzg4njm4mde . v1 sy317 cr12 0 214 317